Nog even over de fluit van de scheidsrechter…
 
De kop van deze column geeft vast weer reden genoeg voor hilariteit. Vooral op facebook en in de krant is er veel over geschreven en daar weer om gelachen. Op mij komen de berichten nogal denigrerend over. En ik leg graag uit waarom. 
Wat mij betreft geldt: afspraak is afspraak. En elke inwoner zou ervanuit mogen gaan dat uw gemeente zich daaraan houdt. Natuurlijk verandert de politieke kleur in de gemeente elke vier jaar. En soms worden eerdere afspraken dan veranderd. Zo kan er een bestemmingsplan worden aangepast. En had je eerst nog vrij uitzicht, dat wordt dan nu misschien wel beperkt. Er zijn wel richtlijnen waaraan de gemeente zich moet houden: ter plaatse van de woningen moet er sprake zijn van een acceptabel woonklimaat. En daar bestaan dus regels voor die niet veranderen met politieke voorkeur 
Voetbalcomplexen vallen geluidstechnisch onder bedrijfscategorie 3.1. Dat is de reden dat er zoveel onderzoeken hebben plaatsgevonden met betrekking tot de fusielocatie. Daarbij hoort ook een geluidsonderzoek, net als lichthinder et cetera. En laat nou net, dankzij het fluitje, de geluidsnorm worden overschreden. Dat is te lezen in de bijlage van de milieu effect rapportage.
In de conclusie van het onderzoek staat: In alle varianten wordt de richtwaarde uit stap 2 van de VNG publicatie overschreden voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximale geluidniveau. De geluidsbelasting als gevolg van de verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) blijft in alle gevallen onder de 50 dB(A) en is acceptabel. Het treffen van maatregelen in de vorm van schermen stuit op bezwaren van financiële en landschappelijke aard. Uit de maatregelenafweging volgt, dat het treffen van organisatorische maatregelen het meest doelmatig is. Daarbij moet gedacht worden aan het niet gebruiken van een scheidsrechtersfluit tijdens weekdagen of het beperken van activiteiten op bepaalde velden. Dit neemt niet weg dat in elk van de varianten na het treffen van maatregelen nog sprake is van overschrijdingen. 
Vindt u ook dat de gemeente zich aan haar afspraken moet houden ongeacht de politieke kleur van dat moment? Dan is dat jammer voor de scheids…. 
 
  
Solita Groen
 
Raadslid
GROENLINKSBERGEN