Standpunten

 

 

Landelijk gebied: open en groen

Het landelijk gebied van Bergen is voor de gehele regio en ver daarbuiten een groene oase met grote aantrekkingskracht. Het is dé belangrijkste reden voor mensen om hier te willen wonen en voor vele toeristen om juist hier te willen recreëren. Dit kwetsbare gebied met een unieke combinatie van zee, strand, duinen, bos en open polderlandschap moeten we koesteren. Grootschalige bebouwingsplannen passen daar niet bij.

GroenLinks wil de aanwezige kwaliteiten van het landelijk gebied behouden en versterken. Verdere verbreding van het agrarische bedrijf door bijvoorbeeld een combinatie met zorg, een sociale taakstelling of kleinschalige recreatie past binnen deze doelstelling. Ook betrokkenheid bij natuur- en boerderijeducatie beschouwen wij als een waardevolle aanvulling.

 Sociaal

Er worden door de rijksoverheid veel taken op het gebied van de zorg en werkgelegenheid overgedragen naar de gemeente. De rijksoverheid bezuinigt hier tegelijkertijd draconisch op. Dat vraagt veel van gemeenten: ze willen het beter doen, met veel minder geld. GroenLinks Bergen is voor het werken met professionele sociale wijkteams.

Jeugdzorg

Goede preventie door effectieve samenwerking van alle organisaties die bij jeugd betrokken zijn, moeten leiden tot minder beroep op zwaardere jeugdzorg. Het Centrum Jeugd en Gezin kan hier een zeer waardevolle rol spelen. Het voorkomen van wachtlijsten in de Jeugdzorg moet volgens GroenLinks prioriteit hebben, omdat de jeugdzorg voor elk kind en jongere toegankelijk moet blijven.

 

Zorg

De voorgenomen verhuizing van de bewoners van de Haemstede is het gevolg van het afbraakbeleid van dit kabinet. De komende jaren zullen meer instellingen hun deuren moeten sluiten. De zorg voor ouderen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de instelling waar zij verblijven, maar ook van de gemeente waar zij wonen. GroenLinks wil dat de gemeente een actieve, bemiddelende rol speelt bij dit soort ingrijpende besluiten.

Eigen regie van mensen over hun leven moet centraal staan in de zorg voor ouderen en mensen met een beperking. Ook willen we dat mensen de mogelijkheid houden om zelf zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget. De gemeente blijft geheel verantwoordelijk voor mensen die niet kunnen terugvallen op hun familie of op andere hechte relaties.

Werk en inkomen

GroenLinks Bergen maakt zich in de regio sterk voor de kansen van mensen met een arbeidsbeperking. Vrijwilligerswerk moet in het teken staan van ontplooiingskansen en moet niet als verplichte tegenprestatie voor een uitkering dienen. 

Sociale wijkteams

GroenLinks Bergen is voor het werken met sociale wijkteams die weten wat er in de kernen speelt. Die wijkteams moeten dan wel voldoende worden ondersteund, met menskracht maar ook met middelen. GroenLinks wil structureel extra geld uittrekken om de sociale wijkteams voldoende slagkracht te geven.

Regionale samenwerking

Gezien de omvang en het karakter van die taken die gemeenten erbij krijgen, moeten gemeenten, meer dan ze nu al doen, gaan samenwerken. GroenLinks Bergen is voor intensieve regionale samenwerking op voorwaarde dat nut en noodzaak worden aangetoond. Op welk schaalniveau dat gebeurt is afhankelijk van het specifieke beleidsterrein. Wij zijn echter geen voorstander van een fusie met andere gemeenten. Sterker nog: gezien het relatief gezonde financiële perspectief van onze gemeente is een fusie een onverstandige keuze.


Leefbaar en levendig

GroenLinks wil in elke kern van de gemeente een accommodatie realiseren die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt; denk aan sport, bijeenkomsten, cursussen, markten, voorstellingen, et cetera. Dit soort ontmoetingsplaatsen zorgen ervoor dat dorpsbewoners elkaar treffen en iedereen mee kan doen.

Dienstverlening

De discussie over een nieuw gemeentehuis ging volgens GroenLinks Bergen teveel over stenen en geld en te weinig over de gemeente die we in de toekomst willen zijn en welke dienstverlening daarbij past. Nu het bestaande gemeentehuis aan de Jan Ligthartstraat wordt opgeknapt moeten we deze vragen eerst beantwoorden. GroenLinks Bergen wil de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de inwoners organiseren. Een lokaal loket voor het afhalen van documenten of op gesprek bij een ambtenaar in je eigen dorp moet steeds meer vanzelfsprekend worden. Maar ook snelle en vriendelijke service, goede digitale dienstverlening en begrijpelijke taal horen daar bij.

Trots op Kranenburgh

In de kern Bergen heeft het vernieuwde Kranenburgh haar deuren geopend. De culturele buitenplaats is een aanwinst voor de hele gemeente en de regio. Het museum moet een dragende rol gaan spelen in het stimuleren van kunst en cultuur in alle kernen van onze gemeente. Wij zijn trots op Kranenburgh en vinden dat het museum de kans moet krijgen zich te bewijzen. Maar kunst is meer dan musea en galeries. Kunst is experiment en vernieuwing. GroenLinks wil daarom de mogelijkheden onderzoeken om culturele broedplaatsen de ruimte te geven. Ook vinden we dat er structureel extra geld moet komen voor nieuwe culturele initiatieven en reeds bestaande culturele voorzieningen.

Sportlocatie voor Egmond

In de Egmonden is veel discussie geweest over het realiseren van een nieuwe sportvoorziening, na sluiting van zwembad De Watertoren. Wij zijn voor de bouw van een nieuwe sporthal en de inrichting van een nieuw sportcomplex voor de Egmonden aan de Sportlaan. Dit vergt een miljoeneninvestering. Ook een fusie tussen de voetbalclubs Egmondia en Zeevogels op de Sportlaan juichen wij toe en willen we financieel ondersteunen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor BSV en Berdos in Bergen.

Basisschool in ieder dorp

Het leerlingenaantal van basisscholen zal de komende jaren verder terug lopen. Het bestaansrecht van sommige scholen komt daardoor ter discussie te staan. Wij zullen ons er voor inzetten om in elk dorp een school open te houden, ook als dat betekent dat levensbeschouwelijke en openbare scholen onder een dak moeten gaan werken.

Een bibliotheek in iedere kern

Er is deze periode fors bezuinigd op de bibliotheken in onze gemeente en de komende tijd staat de hoogte van de subsidie voor de bibliotheek opnieuw ter discussie. GroenLinks Bergen wil een deel van de bezuiniging terugdraaien. Met dat geld willen we in de Egmonden drie kleinere bibliotheken inrichten in de scholen: één in elk dorp. Op die manier willen we het lezen van onze jeugd blijvend stimuleren. Tegelijkertijd moet de bibliotheek zich heroriënteren op haar toekomstige rol in deze tijd van digitalisering. De centrale vestiging in Bergen en de vestiging in Schoorl blijven wat ons betreft gehandhaafd. 


Met inwo ners bergen verzetten

Inwoners hebben vaak dezelfde wensen: een mooie, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Dorpen met een heel eigen karakter, waar de inwoners ook zo hun eigen aardigheden hebben. GroenLinks Bergen wil dat die eigen identiteit van de kernen behouden blijft. Daarom willen wij dichtbij de inwoners staan en samen met hen bekijken wat het beste is voor hun dorp. We willen inwoners laten meedenken over de begroting van de gemeente door invoering van de begrotingswijzer: zo kunnen inwoners zelf aangeven wat zij belangrijk vinden in ons huishoudboekje. Wij zijn voorstander van een méér directe democratie en willen daarom een referendumverordening opstellen zodat het houden van een referendum mogelijk wordt. Daarmee is een enquête onder inwoners bindend en niet alleen een leidraad.

 

 

Ambassadeur

Maar participatie is meer dan dat: steeds vaker zien we dat inwoners zelf initiatief ontplooien omdat ze niet langer willen wachten op de overheid. Of dat nu gebeurt in een coöperatie om zelf energie op te wekken of voor de aanleg van een glasvezelkabelnet: GroenLinks Bergen wil ambassadeur zijn voor dergelijke burgerinitiatieven. Mensen wegwijs maken bij de lokale overheid, goede voorbeelden delen met anderen en ondersteuning door de gemeente moet vanzelfsprekend worden. In het nieuwe collegeprogramma moet dit een belangrijke plaats krijgen. 


 


Klimaat en energie

De gevolgen van de klimaatcrisis zijn de afgelopen jaren voor iedereen duidelijk geworden. Een actief klimaat- en energiebeleid zijn daarom noodzakelijk, ook op lokaal niveau. Maar duurzaamheid is meer dan alleen klimaat en energie. GroenLinks Bergen vraagt ook aandacht voor dierenwelzijn, gezonde voedingskeuzes en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om al onze doelstellingen te bereiken moet de gemeente samenwerken met veel maatschappelijke partners: Coöperatie Bergen Energie, de Huisvuilcentrale in Alkmaar en andere gemeenten in de regio. GroenLinks Bergen wil ambassadeur zijn van lokale en regionale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Burgerinitiatieven willen wij uiteraard ook steunen.

 

 

 

Co2 neutraal in 2030

In 2010 stelden we als doel dat de gemeente Bergen zich zou profileren op duurzaamheid. Bovendien wilden we beleid laten vaststellen om als gemeente in 2030 CO2-emissieneutraal te worden. Beide doelstellingen zijn gerealiseerd. In 2012 is duurzaamheidbeleid vastgesteld waarin is vastgelegd dat Bergen in 2030 energieneutraal wil zijn.

Gouden Eco Keurmerk

In de zomer van 2013 ontving Bergen als eerste Nederlandse kustgemeente het gouden ECO XXI keurmerk. De meting wordt elke twee jaar herhaald en de criteria worden telkens aangescherpt: alle reden dus om scherp in de gaten te houden dat het gouden certificaat in ons bezit kan blijven.

Gezonde keuze

Ook aandacht voor gezonde voeding hoort bij duurzaamheid. GroenLinks wil daarom de weekmarkt in Bergen uitbreiden met een biologisch straatje en aandacht voor lokale streekproducten. GroenLinks wil ook de ondernemers stimuleren in hun streven de Green Key te halen (een certificaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Dierenwelzijn

GroenLinks Bergen vind het welzijn van alle dieren heel belangrijk. Wij staan positief ten opzichte van het onderbrengen van een dierenasiel binnen de gemeentegrenzen en willen dat er dierenwelzijnsbeleid wordt opgesteld.

Lees meer