Standpunten

Natuur en groen 

GroenLinks Bergen is blij met het Kustpact. Wij willen niet alleen het strand maar ook de binnenduinrand beschermen. Dit kwetsbare gebied met een unieke combinatie van zee, strand, duinen, bos en open polderlandschap moeten we koesteren. Grootschalige bebouwingsplannen passen daar niet bij. GroenLinks Bergen wil de aanwezige kwaliteit van het landelijk gebied behouden, versterken en herstellen waar dat wenselijk is. Kleinschalige recreatie, bijvoorbeeld in combinatie met zorg, een sociale taakstelling of natuur- of landschapseducatie, beschouwen wij als een waardevolle aanvulling. Een goed grondwaterbeheer binnen de gemeente Bergen willen we bereiken door bijvoorbeeld het herstellen van oorspronkelijke waterlopen of het inrichten en onderhouden van duinrelsystemen in de binnenduinrand.

Een stem na verkiezingen

 

GroenLinks Bergen wil inwoners ook ná de verkiezing regelmatig een stem geven. Wij willen graag gebruik maken van de expertise en creativiteit van inwoners. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie en omgevingsplannen. Ook over andere thema’s die inwoners en ondernemers belangrijk vinden, willen we in gesprek blijven. Denk aan thema’s als duurzaam ondernemen, wonen, zorg en welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, onderwijs, werk en inkomen, vervoer en verkeer etc. Hiervoor wil GroenLinks Bergen onder andere experimenteren met moderne, laagdrempelige communicatiemiddelen, zoals de Youmee inspraak-app.

Schone energie

  

GroenLinks Bergen zet in op versnelling van de overgang naar schone energievoorziening. GroenLinks Bergen wil een goed vestigingsklimaat scheppen voor duurzame ondernemers die willen innoveren en willen investeren in een duurzaam Bergen. Ook willen wij dat een aantal praktische aspecten structureel in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Bergen opgenomen wordt. Denk aan het stimuleren van agrariërs en eigenaren om daken beschikbaar te stellen voor coöperatieve projecten voor bijvoorbeeld zonnecollectoren en soepeler criteria ontwikkelen voor het inpassingkader bij de omgevingsvergunningen. GroenLinks Bergen wil meer voorwaarden stellen aan duurzaamheid in toekomstige renovatie- en nieuwbouwwijken in de gemeente. Denk aan energieneutraal en circulair bouwen, gebruik maken van stadswarmte (aardgasvrij), toepassen van warmte-koude opslagsystemen en zonne-energie.

Betaalbaar wonen

  

Goed en betaalbaar wonen is een belangrijk thema in onze gemeente. Oudere inwoners moeten langer zelfstandig thuis wonen in een levensloopbestendige woning. Maar ook gezinnen en jongeren moeten in onze gemeente kunnen blijven wonen. Juist omdat we sterker op elkaar zijn aangewezen en voor elkaar moeten kunnen zorgen.

GroenLinks Bergen wil nieuwe prestatieafspraken met woningcorporatie KennemerWonen maken over jongerenwoningen en effectieve maatregelen die de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Sociale woningen die op gemeentegrond gerealiseerd worden, willen wij duurzaam sociaal houden. We willen in sommige projecten gebruik kunnen maken van de wettelijke mogelijkheid om beperkt voorrang te geven aan woningzoekenden uit de eigen gemeente of kern.

GroenLinks Bergen vindt dat er ruimte gecreëerd moet worden voor nieuwe woonvormen, zoals particuliere woon- en zorgconcepten. Ook willen wij de samenwerking tussen ‘Tiny House Nederland’, Kennemer Wonen en de gemeente Bergen tot stand brengen, zodat deze duurzame manier van leven en wonen voor een brede doelgroep binnen onze gemeente mogelijk wordt.

Menselijke zorg

  

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor taken op het gebied van zorg en werkgelegenheid. GroenLinks Bergen vindt dat goede zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Hiervoor willen we voldoende middelen en reserves beschikbaar houden. Eigen regie van mensen over hun leven moet centraal staan in de zorg. Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg.

GroenLinks Bergen vindt dat mensen de mogelijkheid moeten blijven behouden om zelf zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget. Ook willen wij dat de gemeente burgerinitiatieven ondersteunt die zelf hun zorg in de buurt willen organiseren, bijvoorbeeld door het oprichten van een lokale zorgcoöperatie.

Eerlijk delen

GroenLinks Bergen wil zich sterk maken voor de kansen van mensen met een arbeidsbeperking. We stimuleren vrijwilligerswerk wanneer dat in het teken van ontplooiingskansen staat en niet tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen leidt. GroenLinks Bergen wil de mogelijkheid onderzoeken te experimenteren met een basisinkomen binnen onze gemeente.

Bergen samen

  

GroenLinks Bergen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat dorpsbewoners elkaar kunnen blijven ontmoeten. Elke kern in de gemeente verdient een multifunctionele accommodatie, onder andere voor sport, muziek, theater, cursussen en ontmoeting. GroenLinks Bergen wil structureel extra geld uittrekken om wijkverenigingen, gebiedsregisseurs en de sociale teams voldoende slagkracht te geven. Wij willen onderzoeken of de gemeente buurtbudgetten per kern beschikbaar kan stellen, waarmee de buurt/wijk autonoom initiatieven kan ontwikkelen.

Kunst en cultuur

  

Kunst verrijkt ons leven en verbindt de mensen uit de dorpen in onze gemeente. We vinden het belangrijk dat iedere kern herkenbare uitingen heeft die heden en verleden en toekomst markeren. Inwoners, scholen, maatschappelijke instellingen, musea en accommodaties worden daarbij betrokken. We vinden dat er structureel extra geld moet komen voor nieuwe culturele initiatieven en reeds bestaande culturele voorzieningen.

Onderwijs 

  

Het leerlingenaantal van basisscholen zal de komende jaren verder teruglopen. Het bestaansrecht van sommige scholen komt daardoor ter discussie te staan. We willen ons ervoor inzetten om in elk dorp een school open te houden, ook als dat betekent dat levensbeschouwelijke en openbare scholen onder een dak moeten gaan samenwerken.

GroenLinks Bergen steunt projecten die speciaal gericht zijn op de energietransitie, projecten voor ouderen, integratieprojecten voor migranten, projecten tegen eenzaamheid en projecten die gericht zijn op het gebruik van sociale media.

Verkeer en vervoer

GroenLinks Bergen wil het gebruik van de auto in de gemeente beperken. Dat betekent goede fietsvoorzieningen en mogelijkheden voor voetgangers. Zij mogen nooit het kind van de rekening worden. De bereikbaarheid per openbaar vervoer moet gewaarborgd zijn en blijven. Daar waar binnen een kern, een buurt of een straat ingrijpende maatregelen genomen willen we vanaf het begin inwoners meenemen.

Lokale economie

GroenLinks Bergen koestert lokale ondernemers. Voor een sterke lokale economie en sociale samenhang in onze kernen zijn deze ondernemingen onmisbaar. Zij mogen niet in de verdringing komen door een onevenwichtige vestiging van landelijke filiaalbedrijven. Lokale ondernemers en evenementen die de Fairtrade gedachte van eerlijke handel, verkoop van streekproducten en hergebruik van goederen uitdragen, steunt GroenLinks Bergen van harte.