Motie gasopslag Bergermeer

 

MOTIE

 

 

 

REGISTRATIENUMMER

(in te vullen door bureau griffier)

 

Onderwerp

 

q       Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp:

 

Onderwerp

Gasopslag Bergermeer

Aanhef

 

Inhoud

 

Keuze:

  • Overwegende;
  • Van oordeel dat;
  • Van mening dat.

Overwegende dat:

 

·         De Commissie voor de MER op 11 mei 2009 haar toetsingsadvies over de voorgenomen gasopslag in de Bergermeer heeft uitgebracht;

·         De Commissie concludeert dat de risico’s op het gebied van externe veiligheid en seismiek correct en volledig in beeld zijn gebracht (p. 11);

·         De Commissie concludeert dat een maximumsterkte van M3.7 voor een mogelijke beving zoals gesteld door TNO een betere voorstelling van zaken is dan de veronderstelde M4 in sommige zienswijzen (p. 11);

·         Met deze conclusie de ongerustheid onder een deel van de bevolking van Bergen niet weggenomen is, omdat een aantal vragen niet is beantwoord

 

Van oordeel dat:

 

·         De lokale overheid alles in het werk moet stellen om eventuele ongerustheid onder de bevolking over mogelijke bevingen en daaraan gekoppelde gevolgschade zoveel als mogelijk weg te nemen

 

Conclusie

 

 

Roept het College op

 

·         Een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar onbeantwoorde vragen op het gebied van externe veiligheid en seismiek;

·         Bij het opstellen van deze vragen betrokken partijen zoals Stichting Gasalarm2 te betrekken  

 

En gaat over tot de orde van de dag

Naam en ondertekening

 

 

Alwin Hietbrink

GroenLinks Bergen