Bergen Centrum

De afgelopen maanden heeft het College een intensief participatie traject doorlopen met de inwoners van het centrum van Bergen. De nieuwe uitgangspunten die vandaag ter besluitvorming voorliggen zijn daar de uitkomst van. Los van die uitkomst vinden we dat het College een pluim verdient voor de manier waarop de participatie vorm is gegeven. Het is duidelijk een breuk met het eerdere beleid en belooft veel voor de toekomst. Natuurlijk zijn er ook hier vast nog wel schoonheidsfoutjes te ontdekken, maar in algemene zin denken we dat gesteld kan worden dat in het proces een duidelijke stap vooruit is gezet.

Als we naar de uitkomsten kijken die we vanavond bespreken dat kan ook worden vastgesteld dat een dergelijk proces zijn vruchten afwerpt. De nieuwe oplossing voor de afwikkeling van het busverkeer, de groene invulling van de Dreef en de uitgangspunten voor de omgeving van de Ruïnekerk kunnen onze instemming krijgen. Daar willen we wel vast bij aantekenen dat wij er voorstander van zijn om de omgeving van de Ruïnekerk autovrij te maken. Ook het betrekken van het Binnenhof bij de planvorming is verstandig. Dat daar op dit moment nog de nodige verschillen van inzicht zijn is duidelijk en dat vertaalt zich dan ook in een hele voorzichtige formulering waar nog veel ruimte is voor afstemming met alle betrokken partijen.

GroenLinks Bergen heeft bij de invulling van het Plein die wordt voorgestaan wel de nodige reserves. Dat vloeit voort uit het feit dat wij kleinschaligheid en duurzaamheid als uitgangspunten hanteren voor de toekomstige inrichting van het Plein. Het streven naar ondergronds parkeren wordt door ons niet afgewezen maar kan naar onze mening wel op gespannen voet komen te staan met het behoud van de dorpse uitstraling van het centrum, één van de andere uitgangspunten die is geformuleerd. Zoals bekend is ondergronds parkeren schrikbarend duur en dat zou zich kunnen vertalen in een bouwvolume bovengronds dat niet te verenigen is met het behoud van het kleinschalige, dorpse karakter van Bergen. Als we daarin moeten kiezen, gaat kleinschaligheid bij ons voor ondergronds parkeren. Wij stellen dan ook voor de geformuleerde uitgangspunten op dit punt licht te wijzigen en zullen daarvoor een amendement indienen.

Over het cultuurpad hebben we eerder vanavond gesproken ivm het Museaal centrum Bergen. Wij zijn van mening dat het begin van het cultuurpad ook een vertaling moet krijgen in de aanwezigheid van een lokatie op het Plein. Niet per sé op Plein 7, maar bijvoorbeeld door de VVV te huisvesten op een plek waar ook het begin van het Cultuurpad gestalte kan krijgen. Ook op dit punt willen we een amendement indienen.

Tot slot hebben we in de Algemene Raadscommissie aandacht gevraagd voor duurzaamheid. GroenLinks is van mening dat bij elk grootschalig project een toets op dit punt niet achterwege kan blijven. Dat betekent echter ook dat we op dit moment niet akkoord kunnen en willen gaan met de sloop van de Bakema flat. Professor Thomson stelde in een bijdrage over de plannen van de gemeente dat sloop vanuit het oogpunt van duurzaamheid vele malen slechter is dan renovatie. Wij kunnen dat op dit moment niet beoordelen omdat de noodzakelijke gegevens daarvoor eenvoudigweg niet voorhanden zijn. Naar onze mening is dit een onmisbaar criterium om een onderbouwde keuze te maken over sloop van de Bakema flat. Wij willen dan ook dat daarnaar eerst onderzoek wordt gedaan voordat we overgaan tot een besluit over sloop en het bouwen van een nieuw markant gebouw. Ook op dit punt zullen daarom een amendement indienen. Daarmee hebben we hopelijk de middelen in handen om een afgewogen besluit te namen dat niet blijft steken in het uitwisselen van politieke gezien oninteressante smaakoordelen over de Bakema flat.

Alwin Hietbrink GroenLinks Bergen