GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen dat het binnen de coalitie ontbreekt aan voldoende wederzijds vertrouwen. Maandenlang is met coalitiepartijen gewerkt aan een verbetering van de status quo van de Bergense politiek. Het doel was om inwoners meer vertrouwen te geven in het Bergense bestuur. Maar onze ideeën daarover blijken te ver uiteen te liggen. 

GroenLinks is er nog steeds trots op dat we met zes partijen het coalitieakkoord “Nieuw Vertrouwen” hebben gesmeed. In de afgelopen maanden hebben we dan ook als coalitiepartners nauw samengewerkt om het coalitieakkoord uit te voeren. 

De opvattingen binnen de coalitie over hoe om te gaan met de uitspraken van de Raad van State over o.a. Programma Aanpak Stikstof liepen ver uiteen. De standpunten van de GroenLinks fractie over de consequenties van deze uitspraak, maar ook over onderwerpen als transparantie, de bestuursstijl en de manier om inwoners te betrekken, wijken te veel af van dat van de coalitiepartners.  

Helaas hebben we moeten concluderen dat er hierdoor geen goede basis meer is om deel uit te maken van deze coalitie.  

GroenLinks ziet ondanks het feit dat ze geen deel meer uitmaakt van het coalitie, nog voldoende  mogelijkheden tot samenwerking met alle partijen. Tenslotte hebben we nog niet zo lang geleden een formatieakkoord gesloten. Een akkoord met een mooie ambitie op het gebied van duurzaamheid. De fractie van GroenLinks gaat er vanuit dat de huidige coalitie deze ambitie op een goede manier verder uitwerkt. GroenLinks zal zich de komende jaren vanuit de oppositie hard blijven inzetten voor een duurzaam en sociaal Bergen. 

Helaas zal door de ontstane situatie de GroenLinks wethouder Yolan Koster-Dreese (Sociaal Domein en Duurzaamheid) aan de raad  vragen haar van haar functie te ontheffen.