Vandaag naderen we het einde van een lang en bewogen traject m.b.t. de invulling van de Harmonielocatie als entree van ons dorp Bergen. 
 
In de toelichting van het bestemmingsplan, staan de doelstellingen:
Creëren van een levendiger en meer samenhangend centrum; 
Verbetering van de entree naar het centrum; 
Verbetering van het winkelcircuit; 
Combineren van centrumvoorzieningen met wonen; 
Verbeteren van de verkeerssituatie en het parkeren; en 
Verbeteren van de kwaliteit van het openbaar gebied.
GroenLinks is er vanaf het begin van overtuigd geweest dat deze doelstellingen met dit plan niet gehaald worden. Vanaf het vaststellen van de ontwikkelvisie in september 2014 tot en met het voorstel om te kiezen voor het plan De 7 Dorpelingen op15 december 2016. Telkens weer hebben we onze collega raadsleden gevraagd om vertraging van dit plan om inwoners meer bij de planvorming te betrekken en om samen tot een breed gedragen plan voor de Harmonielocatie te komen. Omdat GroenLinks nu eenmaal graag verbindt hebben we zelfs voorgesteld het Expertteam Versnellen in te schakelen. Ten eerste omdat het voorgestelde plan De 7 Dorpelingen niet voldeed aan de vastgestelde criteria die het college had opgesteld en ten tweede omdat het plan tot veel verdeeldheid in het dorp leidde. Het Expertteam Versnellen (van Binnenlandse Zaken) helpt lokale overheden en de markt binnen 1-3 maanden bij het oplossen van de belemmeringen rond gebiedsontwikkeling. Even pas op de plaats maken om daarna te kunnen versnellen. 
Helaas stonden KiesLokaal, D66, CDA en PVDA daar toen niet voor open.

Inmiddels is het 9 november 2017. GroenLinks is nog steeds van mening dat de doelstellingen van dit bestemmingsplan niet gehaald gaan worden. Of dit bestemmingsplan de entree, het centrum en het winkelcircuit in de kern Bergen gaat versterken, is voor GroenLinks niet aangetoond. Zeker niet wat betreft een supermarktlocatie van 1300m2. (vloeroppervlakte 960 m2)
Het college gebruikt de noodzaak en behoefte van die supermarkt op deze locatie als rechtvaardiging van dit bestemmingsplan. GroenLinks is van mening dat de onderbouwing van het college niet klopt en de cijfers tevens achterhaald zijn.
Het college baseert zich namelijk op cijfers uit het Koopstromenonderzoek van de provincie uit 2011 én hanteert die cijfers voor de hele gemeente Bergen. Dus ook voor de Egmonden, Schoorl, Groet en Camperduin.
Het College stelt: dat een supermarkt op de Harmonielocatie de lokale binding ten behoeve van de dagelijkse boodschappen van 73% naar wel 85% zal laten stijgen.
Echter: uit het recent gepubliceerde Koopstromenonderzoek van 2016 blijkt dat 87% van de inwoners uit de kern Bergen zijn dagelijkse boodschappen doet in het centrum van de kern.
De genoemde ‘positieve’ effecten als ‘afvloeiing tegengaan’ en ‘sterkere binding opbouwen met de kern’ zijn dientengevolge dan ook niet juist en achterhaald. 
Vraag aan wethouder Rasch: bent u bekend met de factsheets van de vijfjaarlijkse update van het Provinciale Koopstromenonderzoek van 2016?
Zo ja: waarom heeft u de plannen niet geactualiseerd?
Zo nee: vindt u het dan niet tijd om even pas op de plaats te maken?  

Tot zo ver de cijfers ter rechtvaardiging van dit bestemmingsplan.
Nu het welzijn van de inwoners;
Hoe staat het eigenlijk met de  maatschappelijke welzijnseffecten? GroenLinks verzocht vorig jaar al om een maatschappelijk kosten en baten analyse. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) probeert de (positieve en negatieve) effecten van een project op de welvaart en het welzijn van inwoners in te schatten. Je toetst daarvoor meerdere plannen om inzicht te krijgen welk plan het gunstigste is met betrekking tot de welvaart en het welbevinden van inwoners. 

GroenLinks staat voor duurzaamheid en wil dus graag duurzame keuzes maken. Dat geldt niet alleen voor milieutechnische oplossingen zoals 'nul op de meter' maar ook voor duurzaamheid als het gaat om het welbevinden van onze inwoners en de toekomstige generaties. Zijn we na de realisatie van De 7 Dorpelingen volgens het voorgestelde bestemmingsplan voor de invulling van de Harmonielocatie qua welvaart en welzijn beter af dan daarvoor? Wie wordt er nou echt blij van dit plan? Volgens ons alleen diegene die uitkijkt naar eindelijk bredere, mooi uitverlichte paden in een ruime Aldi. 
Persoonlijk word ik juist iedere dag zo blij van onze kleine dorps Aldi, waar je net gezellig langs elkaar heen kan schuiven.
Wat vinden de inwoners van de kern Bergen hier eigenlijk van? Veel Inwoners zijn boos want die willen helemaal geen supermarkt bij de entree van ons dorp. De verenigde wijkverenigingen, dus alle wijkverenigingen zijn tegen dit plan. Er is zelfs een groep betrokken inwoners opgestaan, stichting Mooier Bergen, die zelf met een alternatief plan  ‘In Harmonie’ zijn gekomen waar maatschappelijke en duurzame functies in zijn verwerkt. Een flexibel plan dat breed gedragen wordt en sympathie krijgt van veel inwoners.
Waarom doen inwoners dat nu eigenlijk? 1700 handtekeningen ophalen tegen een supermarkt op de Harmonielocatie, eindeloos inspreken op raadsvergaderingen, meer dan honderd zienswijzen indienen en zelfs een alternatief plan bedenken. Waarom? Precies om dezelfde reden waarom ik hier sta: liefde voor het dorp Bergen, ons dorp en ook mijn dorp: het gevoel dat ik krijg als ik het dorp binnenrijd en ik het verkeersbord met het slakje zie met: dit dorp is niet gebouwd voor snelverkeer…. dan weet ik:. He he, thuis. Híer gaat alles rustig haar gangetje en daarom kom ik er zo graag. Daarom trekt De Heerlijkheid Bergen een speciaal soort toeristen aan. 
Ik weet niet hoe het voor u is maar Bergen betekent voor mij rust, vertrouwd, knus, kunst, bourgondisch, film en museum in het groen, lekker uitwaaien in bos, duin of op t strand maar vooral… thuiskomen.
GroenLinks wil samenwerken en verbinden; en dat doen we al bijna vier jaar en dat blijven we doen. Maar je kunt alleen maar samenwerken als de ander ook wil. En daarom vraag ik nog één keer, vanuit de grond van mijn hart: laten we met alle betrokkenen om de tafel gaan zitten, onder begeleiding van bijvoorbeeld het Expertteam Versnellen, en een plan maken waar iedereen blij mee is, zowel nu als in de toekomst. Rustig aan, net als 't slakje bij de entree van Bergen. Op dit slakje moet je geen zout strooien want dan verdwijnt de ziel van het slakje. Laten wij hier allemaal ons best doen om de ziel van Bergen te bewaren.

Namens de fractie van GL, dank ik u voor uw aandacht.