In de kadernota staat: De Kadernota richt zich vooral op de eerste vier maanden van 2018 voor wat betreft nieuwe beleidsonderwerpen om zo ruimte te bieden aan een volgende coalitie. Voor ons als college een mooie gelegenheid om achterom te kijken en te constateren dat veel speerpunten uit ons coalitieprogramma ‘De gemeente zijn we samen!’, zijn afgerond, in een vergevorderd stadium van besluitvorming zijn of gereed zijn voor uitvoering. 

Ruimte bieden voor een volgende coalitie? Wij maken ons vooral zorgen om de lijst van zaken die mogelijk gaan spelen van deze coalitie. Niet alleen financieel (denk aan alle pm posten en verwachte en ingecalculeerde planschades), maar vooral om de uitwerking/naweeën van dit coalitieprogramma.

Als we naar de toekomst kijken, is het vooral de implementatie van de nieuwe omgevingswet die ons zorgen baart. De omgevingswet vervangt 26 losse wetten, teneinde regelgeving eenvoudiger en overzichtelijker te maken. De omgevingswet regelt een integrale aanpak. Dus benadert beleid vanuit alle invalshoeken. De omgevingswet treedt waarschijnlijk vanaf 2019 in werking. 
De wet is mede  ontstaan vanuit de gedachte: 
het verbeteren van lokale democratie, 
alle inwoners gelijkwaardig bij het implementatieproces te betrekken 
en zodoende  de rechten van alle inwoners waarborgen.
Daar heb je dus niet alleen de bekende betrokken inwoners, maar alle inwoners voor nodig. Voor de manier waarop je de inwoners betrekt zijn valide instrumenten voorhanden. 

Echter veel van onze betrokken inwoners zijn boos of voelen zich niet serieus genomen/gehoord. Maar we hebben toch echt iedereen nodig om de implementatie van de wet te laten slagen. 

Wat moet er volgens GL gebeuren: 
1) met betrokken inwoners: de verschillende invalshoeken verzamelen, bijvoorbeeld: wat vinden de inwoners belangrijk in hun leefomgeving, wijk, straat.  
2) met betrokken inwoners: Kijken wat er al is, wat we willen, inventariseren of  er al plannen zijn en of er alternatieven zijn. Dat levert ideeën op.
3) met de betrokken inwoners ga je de ideeën verspreiden onder alle inwoners en ga je met elkaar afstemmen welke ideeën uitgewerkt worden. Dat levert zogenoemde minderheidswijsheden en meerderheidsbesluiten op.

Voor GL geldt dat al jaren voor ingrijpende besluiten en niet omdat nu die omgevingswet voor de deur staat. Wij pleiten er vanaf het begin van deze raadsperiode voor: eerst gebruik maken van de expertise (en betrokkenheid) van onze inwoners. Daarna pas plannen maken en uitwerken waarbij je vooraf zorgvuldig alle belangen en facetten afweegt. 
Dát is de kanteling waar GL al drie jaar om vraagt. 
Dát is participatie: inwoners vooraan zetten. Ook de kritische inwoner. Juist de kritische inwoner. 
Dat is het verschil in papieren werkelijkheid en de realiteit. 
GroenLinks wil alleen op deze manier werken: een duurzame democratie die bestand is tegen de toekomst. En dat kan! 

Een goed voorbeeld hiervan is De Initiatiefgroep Slotkwartier vanuit de gemeenteraad. 
Deze initiatiefgroep (coalitie en oppositie) werkt  vanuit een andere mindset, met betrokken inwoners.
De groep had een moeizame start. Het verstoorde vertrouwen moest teruggewonnen worden. Over het resultaat zijn de leden trots, volgende week kunt u zich laten verrassen.
Een ander voorbeeld is: invulling van het perceel De Geveerde Kikker. Ook daar gaat de raad het voortouw nemen. Ook daar is sprake van een moeizame start, want ook daar zal eerst het vertrouwen van de omwonenden teruggewonnen moeten worden. 

GroenLinks vindt dat deze gemeenteraad en de volgende raad de moed op moet kunnen brengen om ook bij zienswijzen op ter inzage liggende bestemmingsplanwijzigingen naar de inwoners te luisteren en daar het voorgenomen beleid bij te stellen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Tenslotte:
GroenLinks maakt zich ook zorgen over hoe we als raad met de aanbevelingen en onderzoeksresultaten om zullen gaan van alle onderzoeken die nu op ons afkomen. Ik zal u eerlijk zeggen: als de rekenkamer BUCH niet uit zichzelf met het onderzoek was gekomen, dan hadden we, samen met VVD en Gemeente Belangen het initiatief genomen, om raadsbreed een motie op te stellen waarin om een onafhankelijk onderzoek zou worden gevraagd. Wij vinden dat een gemeente(raad)  die beslissingen moet nemen, die ingrijpend zijn voor de leefomgeving van haar inwoners en hun welbevinden, zo professioneel en integer moet zijn om kritisch naar zichzelf te kijken, te reflecteren, te leren en te corrigeren om zodoende het college duidelijke kaders mee te geven. De raad is het hoogste orgaan en het college werkt in opdracht van de gemeenteraad en niet omgekeerd. 

GroenLinks werkt vanuit het volgende principe: 
De meerderheid werkt /leeft gelijkwaardig samen met de minderheid. Dat geldt voor de raad, de regering, de samenleving, de schoolklas, de organisatie, het gezin, de hele wereld.
Immers: iedere meerderheid is per definitie altijd ergens een minderheid. 
Vanuit die geachte bouw je aan een duurzame samenleving. 
GroenLinks heeft dit in de genen.

Dank u wel.